جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامینی که میخواهید ثبت کنید یا انتقال دهید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ را سفارش دهید...


TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 6,000 تومان 6,000 تومان 6,000 تومان
.com 1 50,000 تومان 50,000 تومان 50,000 تومان
.net 1 65,000 تومان 65,000 تومان 65,000 تومان
.org 1 63,000 تومان 63,000 تومان 63,000 تومان
.biz 1 61,000 تومان 61,000 تومان 61,000 تومان
.info 1 48,000 تومان 48,000 تومان 48,000 تومان
.us 1 39,000 تومان 39,000 تومان 39,000 تومان
.in 1 59,000 تومان 59,000 تومان 59,000 تومان
.co 1 158,000 تومان 158,000 تومان 158,000 تومان
.me 1 117,000 تومان 117,000 تومان 117,000 تومان
.tel 1 64,000 تومان 64,000 تومان 64,000 تومان
.eu 1 53,000 تومان 53,000 تومان 53,000 تومان
.asia 1 76,000 تومان 76,000 تومان 76,000 تومان
.pw 1 43,000 تومان 43,000 تومان 43,000 تومان
.cc 1 152,000 تومان 152,000 تومان 152,000 تومان
.tv 1 175,000 تومان 175,000 تومان 175,000 تومان
.uk 1 50,000 تومان 50,000 تومان 50,000 تومان
.co.ir 1 6,000 تومان 6,000 تومان 6,000 تومان
.ac.ir 1 6,000 تومان 6,000 تومان 6,000 تومان