کلود سرور هتزنر

(انتخاب رده دیگر)

CX11
CPX11
CX21
CPX21
CX31
CPX31
CX41
CPX41
CX51
CPX51
CX11
CPU
1 Core Intel
RAM
2 GB
SSD
20 GB
Port
1 Gbps
Traffic
20 TB
شروع از
350,000 تومان
ماهانه
CPX11
CPU
2 Core AMD
RAM
2 GB
SSD
40 GB
Port
1 Gbps
Traffic
20 TB
شروع از
402,000 تومان
ماهانه
CX21
CPU
2 Core Intel
RAM
4 GB
SSD
40 GB
Port
1 Gbps
Traffic
20 TB
شروع از
495,000 تومان
ماهانه
CPX21
CPU
3 Core AMD
RAM
4 GB
SSD
80 GB
Port
1 Gbps
Traffic
20 TB
شروع از
698,000 تومان
ماهانه
CX31
CPU
2 Core Intel
RAM
8 GB
SSD
80 GB
Port
1 Gbps
Traffic
20 TB
شروع از
897,000 تومان
ماهانه
CPX31
CPU
4 Core AMD
RAM
8 GB
SSD
160 GB
Port
1 Gbps
Traffic
20 TB
شروع از
1,258,000 تومان
ماهانه
CX41
CPU
4 Core Intel
RAM
16 GB
SSD
160 GB
Port
1 Gbps
Traffic
20 TB
شروع از
1,610,000 تومان
ماهانه
CPX41
CPU
8 Core AMD
RAM
16 GB
SSD
240 GB
Port
1 Gbps
Traffic
20 TB
شروع از
2,332,000 تومان
ماهانه
CX51
CPU
8 Core Intel
RAM
32 GB
SSD
240 GB
Port
1 Gbps
Traffic
20 TB
شروع از
3,044,000 تومان
ماهانه
CPX51
CPU
16 Core AMD
RAM
32 GB
SSD
360 GB
Port
1 Gbps
Traffic
20 TB
شروع از
5,080,000 تومان
ماهانه