یافتن کالاها و سرویسها

فضای دیسک
تبادل حجم ماهانه
تعداد سایت

رسیلر 1 گیگ لینوکس
40,000 تومان ماهانه
1 گیگ
40 گیگ
نامحدود
رسیلر 2 گیگ لینوکس
54,000 تومان ماهانه
2 گیگ
60 گیگ
نامحدود
رسیلر 3 گیگ لینوکس
67,000 تومان ماهانه
3 گیگ
90 گیگ
نامحدود
رسیلر 5 گیگ لینوکس
108,000 تومان ماهانه
5 گیگ
150 گیگ
نامحدود
فضای دیسک
تبادل حجم ماهانه
تعداد سایت

رسیلر 10 گیگ لینوکس
243,000 تومان ماهانه
10 گیگ
300 گیگ
نامحدود
رسیلر 20 گیگ لینوکس
324,000 تومان ماهانه
20 گیگ
600 گیگ
نامحدود