یافتن کالاها و سرویسها

CPU
RAM
SSD
Port
Traffic Send
Traffic Received

P4
شروع از
670,000 تومان ماهانه
4 Core
4 GB
30 GB NVMe
1 Gbps
Unlimited
1 TB
P8
شروع از
948,000 تومان ماهانه
6 Core
8 GB
70 GB NVMe
1 Gbps
Unlimited
1 TB
P16
شروع از
1,340,000 تومان ماهانه
8 Core
16 GB
100 GB NVMe
1 Gbps
Unlimited
1 TB
P24
1,765,000 تومان ماهانه
10 Core
24 GB
150 GB NVMe
1 Gbps
Unlimited
1 TB
CPU
RAM
SSD
Port
Traffic Send
Traffic Received

P32
2,190,000 تومان ماهانه
12 Core
32 GB
200 GB NVMe
1 Gbps
Unlimited
1 TB